Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP - Obec Šarkan

Šarkan
Sárkány
Šarkan
Title
Prejsť na obsah

SPOLOČNÁ ÚRADOVŇA STAVEBNEJ AGENDY A ŽP

Spoločná úradovňa stavebnej agendy a ŽP
so sídlom ul. Sv. Štefana 79,
943 01 Štúrovo

Kontakt:
Ing. Brigita Krakovská – samostatná odborná referentka
tel. kontakt: 0911 268 834
Úradné hodiny
Pondelok8.00 - 12.0013.00 - 15.30
Utorok

13.00 - 15.30
Streda
Nestránkový deň
ŠtvrtokNestránkový deň
Piatok
8.00 - 12.00


Rozsah kompetencií:
Oblasť originálnej kompetencie a preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- ohlásenie drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác, územné konania, stavebné konania, kolaudačné konania, povoľovanie terénnych úprav, reklamných stavieb, odstraňovanie stavieb atď..

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy a pozemných komunikáciách v súlade
so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších prepisov.
- povoľovanie miestnych a účelových komunikácií.

Oblasť preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany zložiek životného prostredia:
- súhlas na výrub drevín, uloženie finančnej náhrady za výrub drevín v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov,
- pojednávanie o priestupkoch a ukladanie sankcií na úseku odpadového hospodárstva v súlade so zákonom č. 79/2015 Z,z, v znení neskorších predpisov,
- rozhodovacia činnosť pri povoľovaní vodných stavieb pre fyzické osoby a vydávanie vyjadrení k stavebných dokumentáciám pre fyzické osoby v súlade so zákonom č. 364/2004 o vodách v znení     neskorších predpisov,
- vydávanie súhlasov pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia v súlade so zákonom č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.
Návrat na obsah